Thursday, 5 December 2013

Den svenska friskolan i Storbritannien: britternas illusoriska Sverigebild och konsekvensen för deras framtida skola

Häromdagen publicerades 2012 års PISA-ranking. Det vill säga, den var tredje år genomförda mätningen av kunskaper (matte, läsförståelse, naturvetenskap) bland elever i 65 länder. Här i Storbritannien fokuserar man naturligen på hur de brittiska eleverna presterat, vilka tycks ha stagnerat runt mitten av 20-talen. Jag råder dock britterna att även ägna de svenska elevernas prestation en tanke, där dessa störtat ner till de lägre 30-talen.

Varför ska britterna bry sig? Jo, för att under de senaste tre åren har deras konservative skolminister Michael Gove varit fullt upptagen med att införa den svenska friskolemodellen. Denna nyliberala modell infördes i Sverige under 1990-talet efter beslut av Bildtregeringen. Härigenom öppnades den svenska skolsektorn för riskkapital. Skolbarnen kommodifierades. Lärarna devalverades och ostraciserades (till detta bidrog även Göran Persson med sin skolkommunaliseringsreform).

En av arkitekterna bakom friskolemodellen var Anders Hultin, sakkunnig på Bildtregeringens utbildningsdepartement. Hultin torde dock inte vilja känna vid den förödande effekt som modellen haft på den svenska skolans kvalitet, hur den urlakat skolsektorn till vinstdrivande företags förmån, gjort några friskoleföretags ägare väldigt rika – Hultin själv inkluderad – alltmedan den försämrat för lärarna (löner, ställning, arbetsförhållanden) med åtföljande konsekvenser på undervisningens och utbildningens kvalitet. Vilket PISA-rankingen bekräftar.

Sveriges obönhörliga fall på rankingen fortsätter. Faktum är att sedan PISA-undersökningarna började har inget OECD-land haft lika dålig utveckling som Sverige. En smärtsamt konsekvent försämring. Mindre högpresterande elever, fler obehöriga lärare. Således håller till och med nuvarande borgerliga regering på att rulla tillbaka en del av friskolemodellens värsta avarter, och skolminister Jan Björklund (fp) har gjort klart att han skulle föredra att återförstatliga skolan.

I denna kontext är det följaktligen förbryllande att Storbritannien tycks anse att man bör lära av Sverige. Fastän PISA-rankingen visar att de brittiska eleverna inte förbättrat sin komparativa ställning, så ligger de fortsatt (klart) före sina svenska gelikar. Och likafullt vill Storbritannien följa i Sveriges fotspår? Vadan detta?

Som lärare från Sverige, nu bosatt i London, var jag initialt förbluffad över hur lätt och oemotsagd Michael Gove kunde förespråka den svenska friskolemodellen i skoldebatterna. Den kalla faktan talade sitt tydliga språk: följ-icke-det-svenska-exemplet. Men med tiden har jag insett att svaret kan troligen finnas i den på känslor hellre än fakta baserade Sverigebild som dröjer sig kvar här i Storbritannien; en okunnig och ohälsosam (van)föreställning av Sverige som en veritabel utopi; en bedräglig bild som inte minst är framträdande bland vänstersinnade britter (som tenderar att läsa The Guardian och därför betecknas ’Guardianistas’). Så beskrevs Sverige nyligen i Guardian som ”det Mecka mot vilket Guardianistas vänder sig för sin dagliga fem minuters dos”.

Men på samma vis som allt USA gör inte är ipso facto elaktartat, är allt som Sverige gör inte av sin natur godartat.

Förutom att vara det OECD-land vars utbildningsmässiga ställning försämrats mest, åtnjuter Sverige också den tvivelaktiga äran att vara det OECD-land i vilket gapet mellan rika och fattiga ökat mest under de senaste 20 åren. Nationen som under 1960-talet kunde beskrivas som ’världens modernaste land’ är idag ett rike som relativt regelbundet ser upplopp i sina eftersatta förorter, som sett sin statsminister och utrikesminister mördade på öppen gata, som länge varit ett tillhåll för den nynazistiska rörelsen och i vars riksdag det sitter ett (nominellt reformerat) nynazistiskt parti som ser ut att bli tredje största parti i nästa års riksdagsval.

Jag älskar förvisso Guardian, men det organet tillsammans med alla Guardianistas bör ta sig en titt i spegeln och göra upp med sin ogrundade Sverigebild. Genom att ständigt hålla fram Sverige som ett Eden på jorden – till exempel där Guardian nyligen proklamerade att ”Sverige är praktiskt taget en metonym för social progressivitet” – lägger man upp sig för knock out-slag när thatcherister som Gove genomför (nyliberala) reformer som också genomförts i Sverige. Gove kan så tryggt gå in i debatter genom att, likt en modern Cato, alltid se till att avsluta sina inlägg med: ”För övrigt gör de det i Sverige”. Slutdiskuterat!

Vad gäller herr Hultin så arbetade han faktiskt i London innan – och ett tag efter – det brittiska valet 2010 med att hjälpa Gove och hans fränder att förbereda och implementera den svenska friskolemodellen. Efter att ha tillsett modellens införande i Sverige gick Hultin själv vidare och bildade sitt eget friskoleföretag – och gjorde sig bra rik i processen. Hur? Genom att ta den skattefinansierade pengen som eleven tar med sig till friskolan och investera så lite som möjligt av den i lärare och läromedel (exempelvis, ha så få lärare per så många elever som möjligt, helst obehöriga lärare med låga lönekrav, ha inga skolbibliotek, etcetera.) Ta därpå de insparade pengarna och sätt dem – i form av utdelningar, räntebetalningar, sålda skolor – i dina och dina friedmanska fränders fickor.

Utöver att detta blödande av skattebetalarnas penningar leder till kvalitativ konkurs – vilket PISA-undersökningarna visar – så blöds det i sådan hög och ansvarslös grad att friskoleföretag regelbundet gör verkliga konkurser. Exempelvis gick det sista friskoleföretaget Hultin hövdade i konkurs nyligen. Varigenom 1000-tals elever lämnades utan skola att gå till. Vem fick plocka upp notan, se till att eleverna bereddes plats i andra skolor och betala lärarna som gjorts arbetslösa? Skattebetalarna förstås. Alltmedan Hultin skrattar ända till banken.

Bländade av sin illusoriska Sverigebild går britterna denna utveckling till mötes. En utveckling där några få kommer att göra sig väldigt rika på de brittiska barnens, skolans och skattebetalarnas bekostnad.

Wednesday, 4 December 2013

Swedish free schools in the UK: the illusory perception of Sweden and its implications for the future British school

Today saw the publication of the PISA-ranking for 2012. That is, the triennial comparison of academic abilities (maths, science, reading) among pupils in 65 countries. Here in the UK the focus is naturally on how the British pupils fared, flatlining in the mid-20’s. the British focus should be on how the Swedish pupils fared, as they plummeted to the lower-30’s.

Michael Gove
Why should the British care? Because it is the Swedish free school model their education minister Michael Gove has been introducing these past three years. This model is a neo-liberal one. Created in the 1990's, it opened up the Swedish school sector to risk capital, commodified the children, eviscerated the school sector for the benefit of profit-making companies, devalued and ostracized the teachers' (admittedly abetted by a previous municipalization reform.)

One of the model's architects was Anders Hultin, then special advisor at the Swedish ministry of education. Ever since the model was introduced it has played havoc with quality of education, enriched a few free school company owners – including Hultin –  whilst devaluing the teaching profession (wages, status, conditions) with accompanying consequences for the quality of teaching and education. Hence, it is no surprise to see today’s PISA-rankings for 2012.

Sweden is falling. As usual. The fact of the matter is that since the PISA-rankings began, no other OECD country has fallen as much as Sweden. It has been a painfully consistent deterioration. Less high-achieving pupils, more unqualified teachers. Thus, even the current Swedish Conservative government is rolling back some of the worst aspects of the free school model, and its school minister has made it clear that he would actually prefer to re-nationalize the school.

It is therefore bewildering that the UK thinks it should learn from Sweden. As the PISA-rankings shows, the British might be "stuck in educational doldrums", but they're still well ahead of Sweden. And yet the UK wants to follow Sweden’s example.

As a former teacher from Sweden, now living in the UK, I was initially gobsmacked by how easily Gove could advocate the Swedish model. The hard facts said it all: do-not-follow-Sweden's-lead. But I have come to realize that it probably boils down to that emotive, non-factually based picture of Sweden that lingers on here in the UK; an uninformed and insalubrious perception of Sweden as a veritable Utopia, not least among the left-leaning strands of society (so-called Guardianistas). As Sweden was recently described in the Guardian: "the Mecca towards which Guardianistas face for their daily five minutes of mindfulness". 

But just as everything the US does is not ipso facto malign, everything Sweden does is not by itself benign.

Apart from being the OECD country whose educational standing has deteriorated most, in no other OECD country has the socio-economic divisions – between rich and poor – increased more in the last 20 years than in Sweden. This is a country that quite regularly suffers riots in deprived suburbs with high immigration population, that has had its prime minister (1986) and its foreign minister (2003) murdered, that has long been a haven for the neo-Nazi movement and has a (nominally reformed) neo-Nazi party in parliament which is currently the third largest party in the polls.

The British should take a long hard look at their ill-informed infatuation with Sweden. By continuously holding up Sweden as an Eden on earth – for instance by Guardian recently proclaiming that "Sweden is practically a metonym for social progressiveness" – they set themselves up for a KO-blow when Thatcherites like Gove implement neo-liberal reforms that have also been implemented in Sweden. And so Gove can safely enter any debate – like a modern Cato – by always finishing his lines with: "And, besides, they do it in Sweden!" End of discussion. 


Anders Hultin 
As for Mr Hultin, he was living in London prior to – and a while after – the last UK election (2010) in order to inter alia assist Gove and his chums in preparing and implementing the Swedish free school model. After overseeing its introduction in Sweden, Hultin proceeded to create his own free school company, making himself rich in the process. How? Simples. By taking the tax funded money each pupil brings to the school and investing as little as possible of it in teachers and educational material (for example by shutting down libraries in schools, by having as few teachers per as many pupils as possible, preferably unqualified teachers with low salary demands). And the money saved has of course been put – by way of dividends, interest rates payments, selling of schools – into Hultin's and his Hayekian hubbies' pockets. So much so that the last free school company Hultin headed recently filed for bankruptcy, leaving 1000's of pupils with no schools to go to. Who had to pick up the tab, re-school the pupils and pay the teachers who where suddenly made redundant? The Swedish tax payer of course. Whilst Hultin laughs all the way to the bailed out bank.

Blinded by their illusory image of Sweden, this is what the British are heading towards. A situation where a few will make themselves rich on the expense of the British children, schools and taxpayers'.